Türkmenistan-Russiýa: täze ylalaşyklara gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça 2022-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Russiýa Federasiýasynda (Moskwa ş.) saparda boldy. Saparyň barşynda birnäçe duşuşyklar geçirildi we olaryň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljekde toplumlaýyn ösdürilmeginiň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, özara mümkinçilikleriň nazarda tutulmagynda olaryň işjeňleşdirilmeginiň wezipeleri … Continue reading Türkmenistan-Russiýa: täze ylalaşyklara gol çekildi