TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan Rejep Taýyp Ärdogany parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna hödürlemegi teklip edýär

Türkiýe Respublikasynyň paýtagty Ankara şäherindäki Türki Döwletleriň Guramasynyň nobatdan daşary ýokary derejedäki sammitinde çykyş eden türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen indi 22 ýyldan bäri ýakyndan tanyşdygyny belledi.

Halk Maslahatynyň Başlygy türkmen halkynyň adyndan Türk Liderine şu ýyllaryň içinde Türkmenistana beren goldawy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Bellenilişi ýaly, Türkiýe Respublikasynyň Baştutany dünýäde görnükli şahsyýet, dünýä derejeli syýasy işgär bolup durýar. Ol diňe bir öz halkynyň däl, ähli musulman halklarynyň parahat durmuşda ýaşamagy ugrunda hem uly işler alyp barýar.

Şunuň bilen baglylykda, dostlukly ýurduň Lideriniň tutuş sebitde we dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmek, şeýle hem halkara gatnaşyklarynda özara düşünişmegi we raýdaşlygy berkitmek barada uly tagallalar edýändigi bellenildi.

Şuny göz öňünde tutup, Türkmenistan Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogany parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna hödürlemegi teklip edýär. Biz bu ugurda teklipleri doly goldaýarys, ol bu halkara baýragyna mynasyp ýolbaşçydyr, diýip Halk Maslahatynyň Başlygy belledi.

 

 

Ýene-de okaň

Arkadag gazeti döredildi

“Arkadag” futbol kluby döredildi

Mejlise saýlanan deputatlaryň 26 göterime golaýyny zenanlar düzýär

Teswirle