DÜNÝÄ

Türkmenistan-Özbegistan: hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny maslahatlaşýar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Özbegistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmelere gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Howpsuzlyk geňeşiniň sekretarynyň orunbasary, Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň daşary syýasat meseleleri boýunça ýörite wekili Abdulaziz Karimowy hem-de  Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Wladimir Norowy kabul etdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, duşuşygyň barşynda taraplar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar we sebit meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ýylyň 15-16-njy sentýabrynda Samarkantda geçiriljek Şanhaý Hymztdaşlyk Guramasynyň nobatdaky sammitine hormatly myhman hökmünde gatnaşmagy sebitleýin howpsuzlygy üpjün etmek meselelerinde özara gatnaşyklaryň ösdürilmegini şertlendirer.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana amala aşyran döwlet saparynda gazanylan ylalaşyklaryň esasynda türkmen-özbek hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň gerimini giňeltmek duşuşygyň gün tertibiniň esasy meselesi boldy.

Iki ýurduň işewür düzümleriniň arasynda gatnaşyklary ösdürmek boýunça hem pikir alşyldy.

Ýene-de okaň

Gazagystanyň Prezidenti Germaniýada saparda bolar

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky konsuly wezipä bellenildi

Olaf Şolz Merkezi Aziýanyň Prezidentleri bilen duşuşar

Türkmenistanyň Gruziýadaky ılçihanasy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan brifing geçirdi

“Arçabil” myhmanhanasynda halkara media forumy geçirildi

Türkmenistanyň goraghanalary Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi