BIZNES

Türkmenistan Owganystanda ulag we aragatnaşyk taslamalaryny amala aşyrdy

Türkmenistan tarapyndan Owganystanyň ulag we aragatnaşyk düzümini gowulandyrmak maksady bilen birnäçe möhüm halkara taslamalaryny amala aşyrdy. Olaryň hatarynda Akina-Andhoý demirýol şahasy, Ymamnazar-Akina we Serhetabat-Turgundy halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamy bar. Bu taslamalary ulanmaga bermek babatda Ministrler Kabinetiniň wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde hasabat berildi.

Hasabatdan görnüşi ýaly, Owganystan Yslam Respublikasynda Akina-Andhoý beketleriniň arasyndaky 30 kilometrlik demirýol şahasy, kuwwaty 500 kilowat, uzynlygy 153 kilometre barabar bolan Kerki-Andhoý elektrik aragatnaşyk hem-de halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlary, Ymamnazar-Akina we Serhetabat-Turgundy ugurlary boýunça üstaşyr geçelgeler bar.

Lebap welaýatynda ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan taslamalaryň meýilnamasy hödürlendi.

Hormatly Preziddentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasy bilen gatnaşyklara hemişe üns bermek bilen goňşy döwletiň ykdysadyýetiniň dikeldilmegine hemmetaraplaýyn goldaw berilýändigini belledi.

Owganystan Yslam Respublikasynyň dürli eksport ugurly önümleriniň daşary ýurt bazarlaryna çykmagyna Akina-Andhoý demirýol şahasynyň hem uly goldaw berjekdigini belledi. Bu taslamalaryň türkmen tarapynyň öz hasabyna amala aşyrandygy hem bellenilip geçildi. Bular barada “Watan” habarlar gepleşiginde aýdylyp geçildi.

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

 

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär