JEMGYÝET

Türkmenistan oba hojalyk ministrligi üýtgedilip guraldy

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň Oba hojalyk ministrligi üýtgedip guramak babatda degişli resminamalara gol çekdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, oba hojalyk toplumynda “Türkmen gallaönümleri” döwlet birleşigi, Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşigi, Türkmenistanyň Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşigi, “Türkmenpagta” döwlet konserni we “Türkmenobahyzmat” döwlet birleşigi döredildi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti Oba hojalyk ministrliginiň üýtgedilip gurulmagy bilen bilelikde täze ýolbaşçylary wezipä belledi.

  • Çaryýar Çetiýew – Türkmenistanyň oba hojalyk ministri wezipesine bellendi.

Ýene-de okaň

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler

Baýraktar: türkmen gazyny Eýranyň üsti bilen import etmegi meýilleşdirýäris

“Ýüpek ýoly” rallisi: türkmen türgenleri baýrakly dolanýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde täze departamentler döredildi

Ata Watan Eserleri