JEMGYÝET

Türkmenistan Merkezi Aziýanyň zenan ýolbaşçylarynyň Dialogyna gatnaşýar

Şu gün Gyrgyz Respublikasynyň paýtagty Bişkek şäherinde Merkezi Aziýanyň zenan ýolbaşçylarynyň Dialogynyň mejlisi öz işine başlady. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary hem gatnaşýar.

Gyrgyz metbugatynyň habaryna görä,  Bişkek şäherindäki Merkezi Aziýanyň zenan ýolbaşçylarynyň Dialogynyň mejlisi “Merkezi Aziýanyň ykdysadyýetinde zenanlaryň orny: sanly, durmuş we daşky gurşaw innowasiýalaryny öňe sürmek üçin ýolbaşçylyk” ady bilen geçirilýär.

Oňa Özbegistanyň Oliý Mažlisiniň Senatynyň Başlygy Tanzila Narbaýewa, Gazagystanyň Mažlisiniň Başlygynyň orunbasary Daniýa Espaýewa, Türkmenistanyň Mejlisiniň  Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy Bahar Seýidowa gatnaşýar. Şeýle hem bu mejlise Täjigistanyň Hökümetiniň ýanyndaky Zenanlar we maşgala meseleleri boýunça komitetiniň başlygynyň birinji orunbasary Firuza Nurullozoda onlaýn tertibinde gatnaşdy.

Gyrgyz Respublikasynyň Žokorku Keneş mejlisiniň başlygynyň orunbasary Jamilýa Isaýewa mejlisi açyp, zenanlaryň durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde aýratyn ornuny belläp, gender deňliginiň üpjünçiligi, zenanlaryň we gyzlaryň hukuklarynyň hem-de mümkinçilikleriniň giňeldilmeginiň ykdysady ösüş üçin möhüm bolup durýandygyny belledi.

Häzirki wagtda Merkezi Aziýanyň zenan ýolbaşçylarynyň Dialogyna Gyrgyzystan başlyklyk edýär. Gyrgyzystanyň başlyklyk edýän döwründe zenanlaryň sebitleýin başlangyçlarynyň goldanmagy,  sanly, durmuş we daşky gurşaw innowasiýalaryny durmuşa geçirmekde zenanlarynyň ornuny pugtalandyrmagy babatda birnäçe işleri durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar.

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: türkmen türgenleri baýrakly dolanýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde täze departamentler döredildi

Ata Watan Eserleri

Daşkent şäherinde «Türkmenistanda öndürilen» atly türkmen harytlarynyň milli sergisi geçirildi

“Galkynyş” tans topary Türkiýede 2-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunçylyk namalaryny kabul etdi

Messili Argentina – Kopa Amerikanyň çempiony

Ata Watan Eserleri