Türkmenistan “Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumyna gatnaşýar

Şu gün 30-njy noýabrda – Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde Merkezi Aziýa bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky 14-nji hyzmatdaşlyk forumy öz işina başlady. Oňa Merkezi Aziýanyň hem-de Koreýa Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşýar.

Bu forumda Türkmenistany Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet wekilçilik edýär. Bu barada Täjigistanyň resmi habarlar gullugy habar berýär.

Foruma – Täjigistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin, Gyrgyz Respublikasynyň daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew, Günorta Koreýanyň daşary işler ministri Çon Yý Ýen, Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow hem-de Gazagystanyň daşary işler ministriniň orunbasary Marat Sizdikow gatnaşýar.

Forumyň dowamynda delegasiýalaryň ýolbaşçylarynyň pandemiýanyň netijelerini, sebitleýin we global prosesleri göz öňünde tutup, Merkezi Aziýa bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda has netijeli hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşjakdyklary aýdylýar.

Şeýle hem foruma gatnaşyjylar Sekretariatyň täze direktorynyň dalaşgärligini hem-de 2022-nji ýyl üçin Sekretariatyň iş meýilnamasyny tassyklarlar.

Forumyň jemleri boýunça daşary syýasta edaralarynyň bilelikdäki beýannamasyna kabul ediler.

Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň baştutanlygynda 29-njy noýabrda Merkezi Aziýa we Koreýa Respublikasynyň ilkinji işewürlik forumynyň söwda we senagat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň wirtual gatnaşmagynda geçirilendigini bellemek gerek.

Duşuşyk Merkezi Aziýa bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky 14-nji Hyzmatdaşlyk Forumynda Täjigistan Respublikasynyň baştutanlygynda gurnaldy.

Gatnaşanlar sebitara hyzmatdaşlyk üçin mümkinçilikleri hödürlediler we ägirt uly mümkinçiliklerden peýdalanyp, maýa goýum gatnaşyklaryny berkitmek we ileri tutulýan ugurlarda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek barada pikir alyşdylar.

Birinji forumyň netijesi, gatnaşyjy ýurtlaryň Söwda-senagat edaralarynyň telekeçiler geňeşiniň işine goşant goşar.

 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistana sapary maslahatlaşyldyÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar