Türkmenistan “Merkezi Aziýa – Günorta Aziýa” işewürlik geňeşini döretmegi teklip etdi

2021-nji ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özarabaglanyşyk. Howplar we mümkinçilikler” atly ýokary derejeli halkara maslahata gatnaşdy.

Maslahata dünýäniň 40-dan gowrak ýurdundan 250-den gowrak wekiller gatnaşdylar. Olaryň arasynda döwlet we hökümet baştutanlary, daşary syýasat edaralaryň ýolbaşçylary, abraýly halkara we sebit guramalaryň, maliýe düzümleriň ýolbaşçylary bar. Maslahaty şöhlelendirmek üçin dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň onlarça žurnalistleri we wekilleri Daşkente bardylar.

Maslahatyň açylyşynda gatnaşyjylar Özbegistanyň we Owganystanyň Prezidentleriniň, Pakistanyň Premýer-ministriniň, BMG-niň Baş sekretarynyň, şeýle-de Ýewropa Bileleşiginiň Daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekiliniň – Ýewropa komissiýasynyň wise-prezidentiniň giriş çykyşlaryny diňlediler.

Soňra “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özarabaglanyşyk” atly tema boýunça plenar mejlis başlady. Mejlisiň barşynda çykyş edenler Merkezi we Günorta Aziýada sebitara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň häzirki ýagdaýy we geljegi baradaky garaýyşlaryny beýan etdiler, özara hereketleri giňeltmäge çagyrdylar, özarabaglanyşygy ilerletmek ugrundaky infrastruktura taslamalarynyň geljegine baha berdiler.

TÜRKMENISTANDAN MÖHÜM BAŞLANGYÇ

Plenar mejlisde Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Raşid Meredow çykyş etmek bilen, ol bu maslahatyň häzirki zamanyň hakykatlaryna we tendesiýalaryna laýyklykdaky ähmiýetini hem-de işjeňligini belledi. Merkezi we Günorta Aziýanyň arasynda köpmeýilli syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary berkitmegiň möhümligini nygtamak bilen, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan Türkmenistanyň daşary syýasatynyň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdi.

Raşid Meredow öz çykyşynda sebitleriň arasynda söwda-ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn üns berdi hem-de netijeli ulag we energiýa taslamalary döretmek barada Türkmenistanyň işjeň garaýyşlaryny beýan etdi, bu ugurda sebit hyzmatdaşlarynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagy teklip etdi. Ol şeýle-de bu taslamalara Owganystanyň gatnaşmagynyň ähmiýetini nygtady.

Türkmenistanda Hazar deňziniň mümkinçiliklerinden peýdalanmak arkaly Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň, Ýakyn Gündogar we Ýewropa ýurtlaryna çykarýan Gündogar-Günbatar hem-de Günorta-Demirgazyk ugurlary boýunça ulag-üstaşyr gatnaşyklary işljeňleşdirmäge aýratyn üns berilýändigi bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy sebitara hyzmatdaşlygyň çäklerinde döwletleriň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek we giňeltmek maksady bilen, Merkezi Aziýa – Günorta Aziýa Işewür geňeşini döretmegiň mümkinçiliklerine seretmegi teklip etdi.

Lukmançylyk we saglygy goraýyş ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek bilen bir hatarda, ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda türkmen tarapynyň gyzyklanmasy beýan edildi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň ylmy-lukmançylyk diplomatiýa ulgamynda ysnyşykly halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmak baradaky çakylygy tassyklanyldy.

Maslahatyň ahyrynda Özbegistanyň Daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň başlangyjy bilen geçirilýän ýokary derejeli halkara maslahata işjeň gatnaşandyklary üçin ähli gatnaşyjylara ýene bir gezek minnetdarlyk bildirdi.

“Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özarabaglanyşyk. Howplar we mümkinçilikler” atly halkara maslahatyň netijeleri boýunça oňa gatnaşyjylar jemleýji resminamany kabul etdiler.

 

“Merkezi Aziýa – Russiýa”: daşary işler ministrleriniň duşuşygy

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar