TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan Liwan Respublikasyna ilçi belledi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi. Şol mejlisiň barşyndan birnäçe resminamalara gol çekildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda, Türkmenistan Liwan Respublikasyna ilçi belledi.

Milli Liderimiziň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Muhammetgeldi Aýazow şol bir wagtda Türkmenistanyň Liwan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesinde bellendi.

 

«John Deere» kompaniýasy bilen ähtnama gol çekildi

Ýene-de okaň

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

BMG-den Türkmenistana ulag forumy üçin minnetdarlyk

Teswirle