BIZNES

Türkmenistan Koreýanyň ösen gämi gurluşyk tehnologiýalaryny ornaşdyrýar

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody bilen «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.» kompaniýasynyň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň çäginde möhüm waka bolup geçdi: koreý hyzmatdaşlar türkmen tarapyna gämi gurluşyk pudagynda özleriniň «nou-hau» tejribelerini öwretdiler.

Bu bolsa türkmen gämi gurluşygynyň ösüşinde täze tapgyra öwrüldi. Berlen taslama resminamalary zawodyň mümkinçiliklerini ep-esli giňeldip, ýylda 4 gämi gurmagyň deregine 5 gämi gurmaga mümkinçilik berýär, şeýle hem Türkmenistanda gämi gurluşygynyň täze standartlaryny kesgitleýär.

Bu maksatlara ýetmek üçin zawod işjeň enjamlaşdyrylýar, täze enjamlar satyn alynýar, önümçilik prosesleri kämilleşdirilýär we işler tizleşdirilýär.

Koreýa tehnologiýalarynyň tagallalary we türkmen hünärmenleriniň çeken zähmeti netijesinde «Balkan» zawody täze derejä çykýar. Zawodyň önümçilik kuwwaty güýçlenýär, gämileriň hili ýokarlanýar we önümleriň görnüşi giňelýär.

Bu zawodyň diňe bir gämä bolan islegi kanagatlandyrmagyna mümkinçilik bermän, eýsem eksport üçin täze mümkinçiliklerini hem açar.

Koreý «nou-hau»-nyň geçirilmegi Türkmenistanyň dünýä gämi gurluşyk jemgyýetine goşulmak meýlini tassyklaýar we iň ýokary standartlara ygrarlydygyny görkezýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar