BIZNES

Türkmenistan Hindistandan Russiýa Fedarasiýasyna ýük daşaýar

“Türkmenistanyň ulag we logistika merkezi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, ýurtda konteýner daşaýjy operatory bolmak bilen, häzirki wagtda ulag we logistika pudagynda multimodal ulag we logistika arkaly eksport-import we üstaşyr ýüklerini döwrebaplaşdyrmak boýunça işlerini dowam etdirýär.

Mysal üçin, 2022-nji ýylyň iýul aýyndan başlap Demirgazyk-Günorta koridoryny ulanyp, ilki Hindistandan deňizden, soňra konteýner wagonlarynda, şeýle hem Eýran Yslam Respublikasynyň üsti bilen Türkmenistana gidýän toparlaýyn ýükli konteýnerler otlusyny ulanmak. Sarah stansiýasynda “Türkmenistanyň ulag we logistika merkeziniň” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işgärleri bu ýükleri kabul etdiler.

Türkmenistanyň çäginden Gazagystana çenli “Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” AGPJ 43 20 fut we 40 metrlik konteýner wagonlaryny ibermek üçin jogapkärçilik çeker.

Konteýnerleriň ikinji sapar hem iberilmegine garaşylýar, häzirki wagtda Eýranda we 2022-nji ýylyň iýul aýynyň başynda Sarahsa ýeter.

Şu ýylyň maý-iýun aýlarynda Russiýadan bitum önümleri bolan konteýnerleriň şol bir kerweniniň Türkmenistanyň çäginden şol bir ýol bilen Hindistana gidendigini bellemelidiris. Türkmenistanyň çäginde “Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” AGPJ tarapyndan ekspeditor hyzmatlary edildi.

Türkmenistan dürli ýük daşamak üçin logistika taýdan Merkezi Aziýada özüne çekiji ýer tutýar. Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolan “Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” üstaşyr, import-eksport we multimodal ulag amala aşyrmak üçin giň kömek hödürleýär.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Gruziýada geçirilen energetika forumyna gatnaşdy

“EKSPO-2030” bütindünýä sergisi Saud Arabystanyda geçiriler

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň ministri: türkmen-azerbaýjan söwda möçberi 10 esse artdy

Türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

«Agro-Pak Türkmenistan – 2023» sergisi başlady

Ata Watan Eserleri

Türkmen wekiliýeti «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy