TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan halky Gurban baýramynda 4 gün dynç alar

Şu ýylyň 9-10-11-nji iýulynda Türkmenistanda Gurban baýramy belleniler. 10-njy iýuldaky dynç güni bolsa 12-nji iýula — sişenbe gününe geçirildi. Bu baradaky degişli Permana 8-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Resminama bilen, Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralara, kärhanalara we guramalara degişli Permanyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

 

Ylym-bilim, saglyk, sport boýunça täze wise-premýer bellendi

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle