DÜNÝÄ

Türkmenistan halkara maýadarlaryny nebitgaz pudagyndaky taslamalara gatnaşmaga çagyrýar

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçirilýän halkara göçme forumyň öz işine başlady.

Parižde geçirilýän forumyň maksady, Türkmenistanyň energiýa pudagyna göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek üçin mümkinçilikleri giňeltmekden ybaratdyr diýip, Türkmenistanyň Prezidentiniň  Nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Aşyrguly Begliýew forumda eden çykyşynda belläp geçdi.

Begliýewiň belleýşi ýaly, Türkmenistan halkara maýadarlaryna dünýädäki iň uly gury ýer ýatagy – “Galkynyş” gaz känini özleşdirmek, Hazar deňziniň türkmen bölegindäki nebitgazly ýataklary özleşdirmek, Gün we ýel energiýasyny netijeli ösdürmek, ygtybarly, durnukly, ekologiýa taýdan arassa energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna üpjün etmegi teklip edip biler.

Türkmenistanyň Milli ösüş Maksatnamasyna laýyklykda ýakyn wagtda ýurduň nebitgaz toplumynda daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek bilen birnäçe iri taslamanyň durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýär diýip, Türkmenistanyň Prezidentiniň geňeşçisi belläp geçdi.

Şeýle hem Begliýew bu taslamalara gatnaşmak üçin özara peýdaly hyzmatdaşlygyň birnäçe görnüşiniň teklip edýändigini aýtdy.

 

Ýene-de okaň

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy

Gazagystanyň Türkmenistandaky täze ilçisi wezipesine girişdi