TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan GDA-nyň daşary işler ministrleriniň duşuşygyna gatnaşdy

Şu gün Özbegistanyň taryhy Samarkant şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Üstümizdäki ýylda GDA başlyklyk edýän Gyrgyz Respublikasynyň ýolbaşçylygynda geçirilen duşuşyga Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy.

Özbek neşirleriniň habayrna görä, bu duşuşyga Özbegistanyň daşary işler ministri Baht’ýor Saidow, Gyrgyz Respublikasynyň daşary işler ministri Žeenbek Kulubavew, Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň orunbasary Halaf Halafow, Gazagystanyň daşary işler ministri Murat Nurtleý, Russiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow, Täjigistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin, Ermenistanyň daşary işler ministri Ararat Mirzoýan, GDA-nyň baş sekretayr Sergeý Lebedew gatnaşdy.

Daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylary halkara gün tertibindäki möhüm meseleler we Arkalaşygyň formatyndaky özara gatnaşyklar barada pikir alyşdylar. Ministrler Geňeşiniň indiki mejlisiniň geçiriljek senesi we ýeri barada karar berildi. 2023-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Bişkekde bolar.

Duşuşykda GDA-nyň çäklerindäki medeni-ynsanperwer gatnaşyklara möhüm ähmiýet berildi. Ilkinji gezke GDA-nyň çäklerinde sport paýtagty derejesi berildi. 2023-nji ýylda GDA-nyň sport paýtagty derejesine Belarusyň Minsk şäherine eýe boldy. 2024-nji ýylda bu dereje Ermenistanyň Gýumri şäherine geçer.
GDA agza ýurtlaryň şäherlerine Arkalaşygyň Sport paýtagty derejesini bermek Arkalaşygyň giňişliginde sport mümkinçiliklerini aç-açan açyp görkezmäge, ilaty bedenterbiýe we sporta çekmek, şäherleriň infrastrukturasyny gowulandyrmak üçin mümkinçilikleri giňeltmäge şert döreder.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle