TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan C5 + 1 görnüşindäki ministrleriň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we ABŞ-niň daşary işler ministrleriniň «С5+1» formatyndaky nobatdaky duşuşygy sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi.

Duşuşyga Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet sekretary, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleri gatnaşdylar.

Gatnaşyjylar syýasy-diplomatiki ugur boýunça özarahereketlere we söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň esasy meselelerine seretdiler. Owganystandaky ýagdaýlaryň kadalaşdyrylmagy hem-de dürli pudaklar boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi ugrunda bilelikdäki gurallaryň ýola goýulmagy mejlisiň dowamynda garalan esasy meseleleriň arasynda boldy.

Ministrleriň duşuşygynda çykyş eden, Daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň owgan meselesi babatyndaky garaýyşlaryny beýan etdi. Ol türkmen tarapynyň goňşy döwletdäki syýasy we durmuş-ykdysady ýagdaýynyň gowulandyrylmagy ugrundaky köptaraplaýyn formatlardaky hyzmatdaşlygy goldaýandygyny hem-de bu ugurda ýurduň ähli syýasy-diplomatiki mümkinçiliklerini giňden peýdalanmaga taýýardygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, BMG-niň meýdançasynyň ulanylmagynyň aýratyn ähmiýeti bellenildi.

Şeýle-de, duşuşygyň dowamynda özara maýa goýumlarynyň, sebitleýin infrastruktura, ulag-kommunikasiýa, durmuş we energetika ulgamlaryndaky taslamalarynyň artdyrylmagynyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar saglygy goraýyş, energetika, ulag, daşky gurşawy goramak ugurlarynda hyzmatdaşlygy pugtlandyrmak boýunça hem pikir alyşdylar.

“C5 + 1” formaty 2015-nji ýyldan bäri işleýär we Merkezi Aziýanyň we ABŞ-nyň bäş ýurdunyň arasynda köptaraplaýyn özara gatnaşyklary işjeňleşdirmäge ýardam edýän guraldyr.

Ýene-de okaň

Biletler Stambulda satylyp başlandy

Mançester derbisi: Holandyň we Fodeniň taryhy rekordy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistandan Türkiýä adaty uçar gatnawlary başlaýar

Ata Watan Eserleri

Bolgariýa Azerbaýjandan tebigy gaz satyn alar

Ata Watan Eserleri

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistan bilen Hindistanyň söwda dolanyşygy 114 million dollara deňdir

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Owganystan Türkmenistan bilen import ylalaşyklaryny baglaşmakçy

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk jemlendi

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyna täze rektor bellendi

Teswirle