TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan BMG-niň suw boýunça halkara maslahatyna gatnaşdy

2023-nji ýylyň 22-24-nji martynda BMG-nyň Nýu-Ýorkdaky ştab-kwartirasynda “Durnukly ösüş üçin suw: 2018-2028-nji ýyllar” halkara hereket onýyllygynyň maksatlaryna giňişleýin syn bermek boýunça BMG-niň maslahaty geçirildi.

Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň habar bermegine görä, bu halkara maslahata 7 döwlet we hökümet baştutany, wise-prezidentler, wise-premýerler we suw meseleleri boýunça jogapkär 70-den gowrak ministr gatnaşdy.

BMG-niň Baş sekretary Antonio Guterreş maslahatyň açylyş dabarasynda çykyş edip, global suw kynçylygyny ýeňip geçmek üçin aşakdaky dört ugurda bilelikdäki tagallalary birleşdirmegi teklip etdi:

  • suwa adalatly elýeterlilik;
  • suw dolandyryşyna maýa goýumlary;
  • suw baýlyklaryny tygşytly sarp etmek;
  • howanyň üýtgemegine garşy göreş.

Maslahatyň işine  Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Durdy Genjiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşdy.

Türkmen wekiliýeti foruma gatnaşyjylara ýüzlenip, Türkmenistanyň suw meselesindäki esasy ugurlaryny we bu ugurda ýurduň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm taraplaryny beýan etdi.

Hususan-da, Türkmenistanyň suw meselesine bolan çemeleşmesinde suwuň ähli adamzadyň umumy emlägidigi we arassa agyz suwuna deň we adalatly elýeterliligiň her bir adamyň esasy hukugydygy ýörelgesinden gelip çykýandygy bellenildi.

Şeýle hem, Türkmenistanyň ýüze çykýan sebitdäki suw we energiýa meseleleriniň üç ýörelge esasynda çözülmeginiň tarapdarydygy nygtaldy:

  • birinjiden, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalarynyň esasynda;
  • ikinjiden, her bir ýurduň bähbitlerini göz öňünde tutmak bilen;
  • üçünjiden, halkara guramalarynyň, ilkinji nobatda Birleşen Milletler Guramasynyň işjeň gatnaşmagy bilen.

Suw diplomatiýasynyň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryndan biridigini belläp, türkmen wekiliýeeti suw baýlyklaryndan tygşytly peýdalanmak we daşky gurşaw meselelerini çözmekde halkara hyzmatdaşlygyny güýçlendirmegiň zerurdygyny belledi. Bu ugurda Türkmenistanyň, hususan-da BMG-niň Suw strategiýasyny işläp düzmek, BMG-niň Aral deňiz basseýni üçin ýörite maksatnamasyny döretmek we Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi tehnologiýalary üçin sebit merkezini döretmek ýaly başlangyçlary öňe sürendigi bellenilýär.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle