JEMGYÝET

Türkmenistan BMG-niň resminamalaryna goşular

2020-nji ýylyň 14-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň hem-de beýleki ministrlikleriniň we edaralarynyň wekilleriniň BMG-niň birnäçe halkara resminamalaryna, hususan-da durnukly ulag ulgamyndaky şertnamalaryna we konwensiýalaryna goşulmak meselesi boýunça iş duşuşygy geçirildi. Şeýle-de duşuşyga wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly daşary ýurt bilermenleri hem gatnaşdy.

Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistan bilen BMG-niň edaralarynyň arasyndaky dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygyň ösüşine degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Esasy üns ulag we ýük daşama ulgamynda birnäçe halkara şertnamalaryna we konwensiýalaryna goşulmak meselesine çekildi. Bu bolsa sebit we dünýä ýurtlarynyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň geljekki ösüşine uly goşant goşar.

Mundan başga-da, duşuşyga gatnaşyjylar 2020-nji ýylyň 14-nji martynda gol çekilen Türkmenistanyň Hökümeti bilen BMG-niň arasynda Durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasynyň ähmiýeti barada hem belläp geçdiler.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Hytaý: halkara awtomobil gatnawlary hakynda ylalaşyga gol çekildi

Hytaýyň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeriniň Aşgabada sapary

Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagy maslahatlaşyldy

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy