JEMGYÝET

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy

Türkmenistan döwletimize Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýork şäherindäki ştab-kwartirasyndan hoş habar gelip gowuşdy. 6-njy iýunda Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna saýlandy.

Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz bu hoş habary kanagatlanma bilen kabul edip, türkmen halkyny şu ýylyň 6-njy iýunynda ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna biragyzdan saýlanmagy bilen gutlady.

Döwlet Baştutanymyz geljekde hem BMG bilen netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirjekdigi barada belläp geçdi.

Mälim bolşy ýaly, ozal hem  Türkmenistan döwletimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 58-nji, 62-nji, 64-nji, 68-nji, 71-nji, 75-nji we 77-nji mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna saýlandy.

Şeýlelikde, Türkmenistan bu abraýly guramanyň wise-başlyklygyna 8-nji gezek saýlanýar.

Baş Assambleýa BMG-niň ýeke-täk uniwersal edarasy bolup, 193 döwlet onuň agzasydyr.

Ýene-de okaň

Pariždäki Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türkmen türgenlerini ýakyndan tanalyň!

Aşgabatda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri

XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna

Jo Baýden prezidentlige dalaşgärlikden ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanda saparda bolar

Türkmenistan-Owganystan-Gazagystan: täze demirýol taslamasy durmuşa geçiriler