TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan-BMG: halkara žurnalistleri taýýarlamak boýunça hyzmatdaşlyk

Ženewada saparda bolýan Türkmenistanyň wekiliýeti birnäçe halkara guramalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirdi.

BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Ženewadaky edarasynyň baş direktory T.Walowa bilen bolan duşuşykda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen strategiki hyzmatdaşlygy bilen baglanyşykly köp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar maglumat pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmek bilen baglanyşykly meseleleri hem jikme-jik ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işinde tejribe alyşmak, halkara žurnalistleri taýýarlamak boýunça bar bolan mümkinçiliklere ünsi çekip, ýakyn wagtda bu ugurdaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin bilelikdäki tagallalary etmegiň zerurdygyny bellediler.

Şeýle hem Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Ýewropa Ykdysady komissiýasynyň Ýerine ýetiriji sekretary Olga Algaýerowa we Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasynyň baş direktory Daren Tang bilen duşuşdy.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle