TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan “Bitewi Hytaý” syýasatyny goldaýar

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen bilen duşuşygy boldy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, diplomat däp bolan dostlukly türkmen-hytaý gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmäge degişli meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdy. Bilelikdäki ykdysady we durmuş-medeni taslamalary häzirki durmuşa geçirmegiň ýokary netijeliligi bellendi.

Ikitaraplaýyn syýasy hyzmatdaşlygy güýçlendirmek maksady bilen taraplar Türkmenistan bilen HHR-iň arasyndaky strategiki hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň esasy faktorynyň iň ýokary we ýokary derejedäki duşuşyklarydygyny aýtdylar. Şunuň bilen baglylykda, taraplar özara döwlet, parlament we hökümet saparlaryny guramak meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy teklip etdiler.

Diplomatlar halkara meseleleri barada aýdylanda bolsa, dünýä gün tertibinde iň möhüm meselelerde Türkmenistanyň we Hytaýyň garaýyşlarynyň gabat gelýändigini ýa-da meňzeşligini bellediler, şeýle hem sebit ugrundaky işjeň bilelikdäki çäreleri bellediler.

Şeýle üstünlikli işleriň açary, iki ýurduň hem BMG-niň Tertipnamasynyň kadalaryny we ýörelgelerini berk berjaý etmegi we ilkinji nobatda döwletleriň özygtyýarlylygyna, territorial bitewiligine hormat goýmak, birek-biregiň içerki işlerine gatyşmazlyk ýörelgelerine esaslanmagy bolup durýandygy ykrar edildi.

Türkmen tarapy köp ýyllaryň dowamynda esasy türkmen-hytaý resminamalarynyň hemmesinde bellenilip geçilen “Bitewi Hytaý” syýasatyny goldaýandygyny birnäçe gezek yglan etdi.

Türkmenistanyň garaýşy üýtgewsiz galýar: Türkmen tarapy “Bitewi Hytaý” syýasatyna ygrarly, halkara hukugy esasynda Hytaýyň özygtyýarlylygyny we territorial bitewiligini goldaýar.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar ozal kesgitlenen meýilnamalara laýyklykda diplomatik gatnaşyklary dowam etdirmek barada ylalaşdylar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti “Deňiz han” atly harby gämi bilen tanyşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Daşkent: ýük awtoulag kompaniýasyny döretmek teklip edilýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Singapur Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Ata Watan Eserleri