BILIM

Türkmenistan bilim edaralarynda ýokanç keselleriň öňüni almagy güýçlendirýär

Sebitdäki we dünýädäki epidemiologiki ýagdaý sebäpli Türkmenistan ýurduň bilim edaralarynda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär. Bu barada, Türkmenistanyň bilim edaralarynda bilim işlerini guramagyň wagtlaýyn tertibini düzgünleşdirýän resminamada beýan edilýär.

“orient.tm” internet sahypasynda ýerleşdirilen habara görä, hususan-da, okuw mekdepleriniň birnäçe girelgeleri we çykalgalary bolmaly, arakesme wagtynda okuwçylar, talyplar we mugallymlar okuw mekdebiniň daşyna çykmaly däldirler, okuw bilen baglanyşykly bolmadyk hereketleriň hemmesi çäkli bolmaly, okuwçylaryň ene-atalary we ýakyn garyndaşlary okuw ýerlerine baryp görmeli däldirler.

Mekdeplerde başlangyç we ýokary synp okuwçylary aýratyn ýerleşdirilmelidir, zerur bolsa, bu meseläni çözmek üçin bilim edaralaryň mejlisler zalynyň, sport zalynyň we okalýan otaglarynyň mümkinçiliklerinden peýdalanylmalydyr we amatly howa şertlerinde – açyk howada sapaklary geçirmek bolar.

Bilim edaralary, şertlerine laýyklykda okuwlary bir tapgyrdan iki tapgyra, zerur bolsa üç tapgyra geçirmelidir.

Köp sanly okuwçy bolan mekdeplerde partalaryň arasyndaky aralyk 2 metr we her bir okuwçy (okuwçy) üçin 5 inedördül metr bolar ýaly synplardaky okuwçy sanyny ikä bölmeli.

Umumy bilim mekdeplerinde birinji synplar üçin sapaklaryň dowamlylygy 35-den 25-e, 2-4-nji synplar üçin 45-30 minuda we 5-11-nji synplarda 45-35 minuda çenli azaldylýar. Her sapakdan soň arakesmäniň dowamlylygy 5 minutdan 10 minuta, uzyn arakesme 20 minut bolmaly. Şol bir wagtyň özünde, okuw meýilnamalarynyň mazmunynyň we mugallymlaryň iş ýüküni üpjün etmek zerurdyr.

Orta we ýokary okuw mekdeplerinde dersleriň dowamlylygy 80-den 40 minuda çenli, dersleriň arasyndaky arakesme 20 minut bolar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine beden temperaturasy ýokary bolan ýa-da beýleki kesel alamatlary duş gelýän okuwçylar we talyplar üçin bilim edaralarynda ýörite otaglaryň döredilmegine gözegçilik etmek tabşyryldy.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni giňden belleniler

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk görülýär

Ylymlar gününde geçiriljek çäreler

Ýaponiýa talyp hakly okuw maksatnamalaryna çagyrýar

Türkmen wekiliýeti “THE Aziýa baýragy- 2024” sammitine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

ÝB Türkmenbaşy şäherinde energiýany iň köp tygşytlaýan mekdebi sylaglady