BILIM

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda bilim babatda ylalaşyk gazanyldy

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetine bilim goldawy bermek bilen baglanyşykly şertnama bağlaşmak maksady bilen Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň wekiliýetiniň Türkmenistana sapary amala aşyryldy. Bu barada Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçihanasy habar berýär.

Agzalan ýokary okuw mekdebinde Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň prezidenti jenap Nagata Kýosuke bilen Oguz han uniwersitetiniň rektory jenap Gurbanmyrat Mezilowyň arasynda şertnama gol çekişlik dabarasy geçirildi.

Sukuba uniwersiteti, prezidentleriň we mugallymlaryň arasynda üç sany Nobel baýragyna eýe bolan Ýaponiýanyň öňdebaryjy uniwersitetlerinden biridir. Şeýle hem uniwersitet halkara gatnaşyklardaky tagallalary we ýokary bilimi ösdürmek üçin global taslamalara gatnaşmagy bilen tanalýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 15-nji iýulynda çykaran “Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetini döretmek hakynda” 7041-nji belgili Permany esasynda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti döredildi.

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň baş maksady ýurdumyzyň innowasion ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün etmek, bilim, ylym, önümçilik, innowasiýa we işewürlik pudaklaryny toplumlaýyn bir ýere jemlemekdir.

 

Ýene-de okaň

«FLEX» maksatnamasynyň başlajak senesi mälim edildi

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetinde türkmen dili okadylyp başlanyldy

Türkiýäniň halkara abraýly uniwersitetleri 2024: Iki ýylda 50 göterim artyş

Baş Redaktor

Dünýäniň iň abraýly uniwersitetleri belli boldy: THE World University Rankings 2024

Baş Redaktor

Türkmenistandan 9 ýokary okuw mekdebi halkara sanawa “habarçy” derejesi bilen girdi

Baş Redaktor

Amerikanyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri yglan edildi : iň gowy 30 uniwersitet

Baş Redaktor