TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan bilen Ýaponiýa parlamentara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrar

2020-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Mejlisinde Türkmen-Ýapon Parlamentara Dostluk toparynyň wekilleri, ýagny Türkmenistanyň Mejlisiniň we Ýaponiýanyň Parlamentiniň Wekiller palatasynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi.

Maslahatda ýapon wekiliýetine Türkmen-Ýapon Parlamentara Dostluk toparynyň sekretariatynyň başlygy, Ýaponiýanyň Liberal-demokratik partiýasynyň Maliýe meseleleri boýunça müdirliginiň direktory Matsuşita Şinpeý ýolbaşçylyk etdi.

Gepleşikleriň barşynda Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky gatnaşyklarda ýetilen sepgitler barada pikir alşyp, taraplar dürli ugurlardaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň oňyn ösüşine we strategiki häsiýetine seretdiler. Şeýle-de iki ýurduň arasyndaky ýola goýlan parlamentara gatnaşyklaryň ähmiýeti hem-de kanun çykaryjy edaralarynyň arasyndaky gepleşikleriň wajyplygy nygtalyp geçildi.

Duşuşygyň dowamynda söwda-ykdysady ulgamynda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin köptaraply potensialyň bardygy nygtaldy. Şeýle hem ynsanperwer ulgamyndaky – ylym, bilim we medeni ugurlardaky hyzmatdaşlygyň täze ähmiýete eýe bolandygy bellenildi.

Mundan başga-da, Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň abraýly halkara guramalaryň, şol sanda, BMG-niň çäklerinde köptaraply düzümde işjeň hyzmatdaşlygy alyp barýandyklary barada bellenilip geçildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Prezident Ärdogan Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Teswirle