DÜNÝÄ

Türkmenistan bilen UNESKO-nyň hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 11-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) wekilleri bilen wideo aragatnaşyk arkaly maslahat beriş duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga Türkmenistanyň Daşary işler, Bilim, Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň hem-de Türkmenistanyň statistika boýunça Döwlet komitetiniň wekilleri gatnaşdylar.

Onlaýn-duşuşygyň dowamynda esasy üns Durnukly ösüş maksatlaryny, esasan-da, 4-nji – hemme zady öz içine alýan we adalatly ýokary hilli bilimi bermek we hemmeler üçin bütin durmuşyň dowamynda okamaga mümkinçiligi höweslendirme maksadyny durmuşa geçirmek we monitoring meselelerine gönükdirilendir.

Türkmenistanyň bilim ulgamynda bilimiň hilini ýokarlandyrmaga we bilim alýanlar üçin şertleriň kämilleşdirilmegine gönükdirilen uly özgertmeleriň geçirilýändigini bellemek gerek. Şeýle hem bilim bermegiň we maglumatlaşdyrmagyň halkara standartlary girizilýär.

Ýene-de okaň

Nepally dagçy 30-njy gezek Ewereste çykdy

Türkmenistanyň we Gazagystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan 13-nji “ClasicFest” festiwalyna gatnaşdy

Täjigistanyň Premýer-ministri Arkadag şäherine baryp gördi

Kaliforniýanyň Dawis şäherinde Türkmenistan tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri

Putin 26-27-nji maýda Özbegistanda döwlet saparynda bolar