TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan bilen Tatarstanyň arasynda onlaýn duşuşyk

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Senagat we söwda ministri Albert Karimow bilen wideogepleşikleri geçirdi.

Mälim bolşy ýaly, türkmen-rus strategiki hyzmatdaşlygynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmeginiň çarçuwasynda Türkmenistan RF-niň subýektleri bilen netijeli özarahereketleriň alnyp barylmagyna aýratyn ähmiýet berýär.

Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň barşynda söhbetdeşler geljekde bilelikde durmuşa geçirmek üçin ähmiýetli mümkinçiliklere eýe bolan Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň özaragatnaşyklarynyň sazlaşykly ösüşini belläp geçdiler.

Türkmenistan köp ýyllaryň dowamynda RF-niň Tatarstan Respublikasynyň «KAMAZ» JPJ, «Tatneft» JPJ, «Kazan dikuçar zawody» JPJ, «KER-Holding» JÇJ, «Ak bars» Gämigurluşyk korporasiýasy» PJ ýaly öňdebaryjy kompaniýalary we bu sebitiň beýleki işewürlik düzümleri bilen işjeň hyzmatdaşlygy alyp barýar.

Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň döwlet we işewürlik düzümleri bilen ygtybarly hem-de ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryň çäklerinde ýurdumyz nebitgaz senagaty, maşyngurluşyk, gämigurluşyk, awtoulag tehnikasy, serwis hyzmatlarynyň berilmegi, dürli maksatly iri senagat desgalarynyň gurluşygy we düýpli abatlamasy ýaly ileri tutulýan ugurlarda ysnyşykly özarahereketleri ýola goýdy.

Söhbetdeşler şonuň ýaly-da lukmançylyk ulgamyndaky gatnaşyklaryň hem giňeldilýändigini kanagatlanma bilen belläp geçdiler. Dünýä derejesinde koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy bilen bagly bolan häzirki şertlerde bu ugurda ýakyndan hyzmatdaşlyk etmek aýratyn derwaýys häsiýete eýe bolýandyr. Bu ugurda Türkmenistanyň we RF-niň Tatarstan Respublikasynyň alymlarynyň, ýokary hünär derejeli hünärmenleriniň we lukmanlarynyň arasynda ysnyşykly gatnaşyklaryň ýola goýulmagy ylmy diplomatiýanyň gurallarynyň netijeli ulanylmagyna, şonuň ýaly-da taraplaryň pandemiýa garşy göreşmek işindäki tagallalarynyň utgaşdyrmak hereketini hemmetaraplaýyn işjeňleşdirmäge mümkinçilik berer.

Taraplar şeýle-de özara gyzyklanma döredýän geljegi uly ugurlar boýunça özarabähbitli we ygtybarly hyzmatdaşlygy geljekde-de giňeltmek hem-de pugtalandyrmak babatynda ylalaşdylar.

Ýene-de okaň

Bitaraplyk — buýsanjymyz, bagtymyz» atly täze möhletli goýum

«Gyzyl kürte» filmi Gazagystanda görkeziler

Bilim – röwşen geljegimiziň gözbaşy

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Täsin geografiýaly toprak

Üstünligi ýola goýmak derejesi

Awtomobil: Ýygymlaryň möçberleri üýtgedi

Baş Redaktor

Türkmenistan Merkezi Aziýa maýa goýum forumyna gatnaşýar

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Teswirle