JEMGYÝET

Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň wise-premýeri, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň Russiýa tarapynyň baştutany Alekseý Logwinowiç Owerçuk bilen telefon arkaly gepleşigi boldy.

Gürrüňdeşligiň dowamynda taraplar Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleriniň şu ýylyň 12-nji maýynda bolan telefon gepleşiginiň netijesindegelnen ylalaşyklary ýerine ýetirmek baradaky meseleleri ara alyp maslahatladylar, şeýle hem Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 75-ýyllygy mynasybetli birek-biregi gutladylar.

Taraplar Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň çäklerinde ikitaraplaýyn söwda-ykdysady aragatnaşyklary giňeltmek babatynda geljegi uly bolan öň bellenen ugurlary ara alyp maslahatlaşdylar.

Gepleşigiň barşynda COVID-19 wirusynyň pandemiýasynyň ýaýramagyna garşy göreşde ýakyn hyzmatdaşlygyň meselelerine hem seredildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy