BIZNES

Türkmenistan bilen Owganystan söwda gatnaşyklaryny ösdürer

Türkmenistanyň Owganystanyň Hyrat şäherindäki Baş konsuly Batyr Ýolow Hyrat welaýatynyň häkimi Nur Ahmad Islamjar bilen duşuşdy. Bu barada owgan neşirleri habar berýär.

Duşuşygyň barşynda Hyrat welaýatynyň häkimi Nur Ahmad Islamjar owgan tarapynyň Owganystan-Türkmenistan-Gazagystan-Hytaý ugry boýunça ýük gatnamalary işjeňleşdirmäge, şeýle hem owgan miwe, bakja we guradylan önümleriň Türkmenistana eksportuny ýola goýmaga gyzyklanma bildirýändigini belledi.

Türkmenistanyň wekili öz gezeginde Türkmenistanyň iki ýurduň arasynda söwda-ykdysady we ulag-logistika ugurlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny belläp geçdi.

Türkmenistanyň Owganystanyň Hyrat şäherindäki baş konsuly Batyr Ýolow Türkmenistanyň Nur ul-Jihad podstansiýasynda abatlaýyş işleriniň tamamlanandygy barada habar berdi.

Hyrat welaýatynyň häkimi Nur Ahmad Islamjar TOPH gaz geçirijisiniň ilerledilmeginiň möhümdigini belläp, Owganystanyň, Türkmenistanyň we Gazagystanyň ulag kompaniýalarynyň üçtaraplaýyn duşuşygynyň geçirmegiň hem wajyp bolup durýandygyny aýtdy. Bu duşuşygyň maksady Hytaý-Gazagystan-Türkmenistan ugry boýunça ýük gatnamalary boýunça pikir alyşmakdan ybarat bolar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar