BIZNES

Türkmenistan bilen Owganystan salgyt ulgamynda hyzmatdaşlyk eder

Owganystanyň Maliýe ministrliginde Türkmenistanyň we Owganystanyň salgyt gulluklarynyň ýolbaşçy düzümleriniň arasynda gepleşikleriň birinji tapgyry geçirildi. Bu barada Owganystanyň degişli ministrliginiň resmi saýty habar berýär.

Üç günlük gepleşiklere Owganystanyň Maliýe ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň salgyt gullugynyň fiskal, tehniki, hukuk we syýasy meseleler boýunça hünärmenleri, şeýle hem gepleşiklere Türkmenistanyň Owganystandaky ilçihanasynyň wekilleri hem gatnaşdy.

Gepleşikleriň barşynda iki gezek salgyt salmagy aradan aýyrmak, söwda gatnaşyklaryny ösdürmek, maýa goýumlary artdyrmak, salgyt tölemekden boýun gaçyrmagyň öňüni almak, bu ugurlarda özara ýeňillikleri döretmek babatda pikir alşyldy.

Gepleşikleriň jemleri boýunça salgyt ulgamynda başlangyç şertnama taslamasy boýunça ylalaşyldy. Ministrligiň habar bermegine görä, taraplar salgyt ulgamynda ýokary derejeli ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda gepleşikleriň nobatdaky tapgyrlaryny geçirmek babatda ylalaşyga geldiler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar