SPORT

Türkmenistan bilen Niderlandlar Patyşalygy futbol hyzmatdaşlygyny ösdürer

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy bilen Niderlandlar Patyşalygynyň Futbol geňeşiniň arasynda ilkinji wideoduşuşyk geçirildi.

Oňa Türkmenistanyp Futbol federasiýasynyň başlygynyň w.w.ý.ý Guwançmuhammet Öwekow, Türkmenistanyň milli futbol ýygyndysynyň baş tälimçisi Mergen Orazow hem-de Türkmenistanyň ilçisi Sapar Pälwanow gatnaşdy.

Niderlandlar tarapyndan bolsa, Patyşalyk Futbol geňeşiniň halkara gatnaşyklayr boýunça baş sekretary Giýs de Ýong, bu geňeşiň halkara tälimçileri taýýarlamak boýunça direktory Maýkl wan der Star gatnaşdy.

Ilkinji duşuşyk iki ýurduň arasynda futbol boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirildi. Taraplar üznüksiz gatnaşyklary ýola goýmaga bolan gyzyklanmasyny beýan etdiler. Futboly ösdürmek babatda yzygiderli duşuşyklary gurnamanyň möhümdigi bellenildi.

Niderlandlar tarapy Türkmenistanda saparda bolmaga taýýardygyny mälim etdi. Olar ýerinde hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga taýýardygyny bellediler. Şeýle hem türkmen wekiliýetiniň bilelikdäki taslamalar boýunça Niderlandlar Patyşalygyny saparlaryny guramagyň möhümdigi aýdyldy.

Şeýle hem taraplar tälimçileriň başarnyklaryny artdyrmak boýunça pikir alşyp, Türkmenistanda dürli okuw sapaklaryny gurnamagyň mümkinçiliklerine garadylar.

Niderlandly bilermenleriň gatnaşmagynda futbolçylar üçin türgenleşik maksatnamalarynyň gurnalyp bilinjekdigi bellenildi.

Türkmen tarapy iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy resmileşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň Futbol federasiýasy bilen Niderlandlar Patyşalygynyň Futbol geňeşiniň arasynda özara düşünişmek hakyndaky ähtnamany işläp düzmegi teklip etdi.

Bu resminamanyň geljekki bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek hem-de bilelikdäki maksatlara ýetmek üçin möhüm bolar.

Ýene-de okaň

“Real Madrid” – dünýäniň iň gymmat topary

Ýamalyň goly Ýewropa çempionatynyň iň owadan goly boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawy 16-njy awgustda başlanar

Mbappe: men bagtly oglan, “Realda” oýnamak arzuwym hasyl boldy

Ata Watan Eserleri

Garet Sautgeýt Angliýanyň tälimçisi wezipesinden gitdi

“Real Madrid” topary Kilian Mbappeni tanyşdyrdy

Ata Watan Eserleri