TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan bilen Irlandiýa howanyň üýtgemegine garşy göreşi güýçlendirer

Türkmenistanyň BMG-däki hemişelik wekili Aksoltan Ataýewa, Türkmenistanyň BMG-däki hemişelik wekilhanasynda Irlandiýanyň Hemişelik wekili Fergal Miten bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda BMG-nyň çäginde iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary, parahatçylygy goraýyş amallaryna gatnaşmagy güýçlendirmek, howanyň üýtgemegine garşy göreş we suw baýlyklaryny dolandyrmak meselelerinde konstruktiw pikir alyşma geçirildi.

Ilçiler Türkmenistan bilen Irlandiýanyň bitarap döwletler we Bitaraplyk dostlary toparynyň agzalary hökmünde halkara gatnaşyklaryna, hususan-da Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmäge aýratyn üns berýändiklerini bellediler.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle