TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan bilen Halkara energetika agentliginiň arasynda onlaýn duşuşyk

2020-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi edarasynda Halkara energetika agentliginiň Ýerine ýetiriji direktory Fatih Birol bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Nebitgaz meseleleri boýunça orunbasary M.Meredowyň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar Halkara energetika agentligi bilen Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gaz, nebit we energetika sektorlarynda bilelikdäki syny taýýarlamagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem halkara bazarlarynyň öwrülişiginde orta möhletleýin we uzak möhletleýin görnüşde çaklamalary taýýarlamak boýunça hem-de energiýa täsirliligini ýokarlandyrmakda we “ýaşyl” energetikada tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça gysga möhletli okuwlary gurnamak arkaly hünärmenleri taýýarlamak boýunça tekliplere seredildi.

Duşuşygyň ahyrynda energiýanyň alternatiw we gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günä geçişlik

BMG Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kararnama kabul etdi

Teswirle