JEMGYÝET

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji direktory jenap Halid Al Suwaidininiň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi

Duşuşygyň barşynda taraplar iki ýurduň arasyndaky bar bolan ýokary derejeli hyzmatdaşlygy bellediler hem-de ylym ulgamyndaky milli kanunçylygyň meselelerine we bu ugurdaky tejribeleri paýlaşmagyň mümkinçiliklerine seretdiler.

Şeýle hem wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyga gatnaşyjylar, onuň barşynda toplumlaýyn ylmy-barlag işlerini geçirmek, seljeriş we maglumat synlaryny taýýarlamak, öňdebaryjy hukuk ulanyş tejribesini öwrenmek, jemgyýeti demokratiýalaşdyrmak we kanunçylygy kämilleşdirmek ulgamlaryndaky ýerine ýetiren işleri barada gürrüň berdiler, şeýle hem adam hukuklary babatda milli maksatnamalary we meýilnamalary taýýarlamakda öz tejribelerini paýlaşdylar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy