TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky söwda dolanyşygy 296% ýokarlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran saparynyň çäklerinde Türkmenistan-BAE işewürlik forumy geçirildi. Onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti hem gatnaşdy.

Şol duşuşyga gatnaşan BAE-niň daşary söwda boýunça döwlet ministri Tani bin Ahmed Al Zeýudi öz çykyşynda: “Türkmenistan-BAE” işewürlik forumy hususy pudagyň hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek, hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek, söwda we maýa goýum akymlaryny ýokarlandyrmak we ileri tutulýan pudaklarda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek üçin täze mümkinçilikleri öwrenmek baradaky umumy hyjuwy görkezdi” -diýip belledi.

Bu nukdaýnazardan, türkmen-emirlikler söwda, ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygynyň esasy ileri tutulýan ugurlarynyň kesgitlenen işewürlik forumynyň iki ýurduň işewür gurluşlarynyň arasynda ýakyn aragatnaşyk gurmagyna gönüden-göni goşant goşjakdygyna ynam bildirildi.

Al Zeýudi forumyň “BAE we Türkmenistan ýolbaşçylarynyň iki ýurduň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmak we hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek ugrundaky ugruny görkezýändigini” aýtdy.

Döwlet ministri, BAE-niň işewür toparlarynyň wekilleriniň türkmen tarapy bilen öndürijilikli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga uly gyzyklanýandygyny tassyklady.

“2022-nji ýylda BAE bilen Türkmenistanyň arasynda nebit däl söwdanyň umumy mukdary ajaýyp ösüşi görkezdi we ilkinji 9 aýda 653 million dollara ýetdi. Bu 2021-nji ýyldakydan 296% köp “-diýip, döwlet ministri öz jemgyýetçilik torunda belledi.

Gaýtadan dikeldilýän energiýa, awtoulag şaýlary, ýaýlym enjamlary we ösümlik ýaglary ýaly pudaklaryň söwdany ösdürmäge kömek edýändigini aýtdy.

Ýene-de okaň

Koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanda amala aşyrjak taslamalary

Bitaraplyk — buýsanjymyz, bagtymyz» atly täze möhletli goýum

Awtomobil: Ýygymlaryň möçberleri üýtgedi

Baş Redaktor

Teswirle