TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2020-nji ýylyň 12-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly türkmen-amerikan syýasy geňeşmeleriniň ýarymýyllyk syn beriji duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew hem-de ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň kömekçisiniň Merkezi Aziýa, jemgyýetçilik diplomatiýasy we metbugat işleri boýunça kömekçisi J.Henik gatnaşdylar.

Synyň çäklerinde taraplar Türkmenistanyň we ABŞ-nyň özarahereketleriniň dürli ugurlary boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we ösüş mümkinçiliklerini, şol sanda syýasy, ykdysady we ynsanperwer ugurlar, şonuň ýaly-da pandemiýa ýagdaýlarynyň durmuş-ykdysady ulgamyna ýetirýän täsirleriniň ýeňip geçilmegi boýunça bilelikdäki işlerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda iki ýurduň syýasy-diplomatik gatnaşyklarynyň ikitaraplaýyn çarçuwasynda hyzmatdaşlygyň netijeli gurallary ýola goýuldy. Mundan başga-da, taraplar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň arasynda döredilen С5+1 köptaraplaýyn özarahereketleriň formatynda hem işjeň gatnaşyklary saklaýarlar.

Ara alyp maslahatlaşmalaryň barşynda diplomatlar Türkmen–Amerikan Işewürlik Geňeşiniň çäklerinde öň gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem seredip geçdiler. Koronawirus zerarly ýüze çykan häzirki ýagdaýlar bilen baglylykda, türkmen tarapy amerikan kompaniýalarynyň hem-de Türkmenistanyň pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda şu ýylyň güýzünde widekonferensiýa arkaly işewürler duşuşygynyň geçirilmegini teklip etdi.

Ýene-de okaň

Döwlet Dumasynyň Başlygy şu gün Türkmenistana gelýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen hüjümi ýazgardy

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini sapar bilen gelmäge çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle