BILIM

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: uçarbeletleriň okuwyna kabul edişlik başlandy

“Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti dalaşgärleri öňünden saýlap seçmek bilen, dowamlylygy 3 aý möhleti bolan uçarbeletleriň ilki başlangyç okuwyna kabul edilşigi yglan edýär. Okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar. Resminamalar 2023-nji ýylyň 18-nji oktýabryna çenli indiki salgy boýunça kabul edilýär: Howa menzili, “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +99312-37-85-50; +99312-37-85-41

Dalaşgär üçin maglumat:

– Türkmenistan raýatlylygynyň bolmagy;
– Aşgabat şäherinde salgyda durmagy (Ahal welaýatynyň Akbugdaý, Gökdepe etraplaryna rugsat berilýär);
– ýaşy 27-den geçmedik gyzlar hem ýigitler;
– ýokary bilim baradaky resminamanyň bolmagy;
– boýunyň 165 sm-den pes bolmazlygy;
– türkmen we rus dillerini erkin bilmegi;
– başlangyçdan (Elementary) pes bolmadyk derejede iňlis dil bilimi;
– beýleki daşary ýurt dil bilimi makullanýar;
– mylaýym daş görnüş;
– düşnükli/aýdyň sözleýiş;
– alçaklyk;
– suwda ýüzmek ukyby;
– harby şahadatnamasynyň bolmagy (ýigitler Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenden soň);
– hyzmat ediş pudagynda işlemek islegi;

Zerur resminamalar:
1. Pasport
2. Diplom
3. Işleýänler üçin zähmet depderçesi;
4. Harby şahadatnama
5. Soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama

Okuw söhbetdeşlikden we lukmançylyk toparynyň barlagyndan soň başlanýar.

Ýene-de okaň

«FLEX» maksatnamasynyň başlajak senesi mälim edildi

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetinde türkmen dili okadylyp başlanyldy

Türkiýäniň halkara abraýly uniwersitetleri 2024: Iki ýylda 50 göterim artyş

Baş Redaktor

Dünýäniň iň abraýly uniwersitetleri belli boldy: THE World University Rankings 2024

Baş Redaktor

Türkmenistandan 9 ýokary okuw mekdebi halkara sanawa “habarçy” derejesi bilen girdi

Baş Redaktor

Amerikanyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri yglan edildi : iň gowy 30 uniwersitet

Baş Redaktor