SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi saýtynda onlaýn satyn alnan bileti yzyna tabşyrmagyň tertibi barada maglumat berilýär.

Hormatly ýolagçylar www.turkmenistanairlines.tm web sahypasynda görkezilen maglumatlary doly we dogry doldurmagyňyzy, töleg tölenmedik ýagdaýynda, ýolagçy maglumatlary ýalňyş görkezen ýagdaýynda, awiabiledyň bron belgisi ýatyrylar we awiakompaniýanyň talaplanamalary esasynda pul serişdäňiz yzyna gaýtarylar – diýlip maglumatnamada bellenilýär. 

“Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti www.turkmenistanairlines.tm web saýtyndan başga saýtlarda satyn alnan awiabilet üçin pul serişdelerini yzyna gaýtarmaýar. Awiakompaniýanyň ýokarda görkezilen web saýtyndan satyn alynan awiabilet diňe şol saýt arkaly yzyna gaýtarylýar.

Biledi yzyna gaýtarylanda, şu aşakdaky görkezilen tutumlar bilen tanşyp bilersiňiz:

  • Yzyna gaýtaryljak pulyň mukdary hasaplanar: “Bilediň bahasy”, yzyna gaýtarmak prosedurasy üçin töleg we howa arkaly daşaýjynyň uçuşy ýatyrandygy (uçuşdan ýüz öwürendigi) üçin jerimeler tutulyp alynýar.
  •  Programma gidiş senesiniň ýakynlygyna baglylykda, öz gezeginde nobata görä işlenýär.
  •  Ýerli ugurlarda gatnawa ýolagçynyň gelmedikligi üçin 25% arassa ýolagçy nyrhyndan tutum tutulýar;
  •  Uçuş wagtyna 24 sagatdan az galanda we 3 sagatdan giç galynman tabşyrylan ýagdaýynda 10% arassa ýolagçy nyrhyndan tutum tutulýar;
  •  Howa gäminiň gatnawy ýerine ýetirmegine 3 sagatdan az galanda 25% arassa ýolagçy nyrhyndan tutum tutulýar;

Awiakompaniýa biletleriniň yzyna gaýtarylmagyny tassyklandan soň, pul serişdeleri 20 (ýigrimi) iş günüň içinde yzyna gaýtarylýar.

Ýolagçynyň awiabiledini yzyna tabşyrmak üçin gerekli bolan maglumatlaryny online web sahypada ýa-da +993 (12) 39-17-78 / 39-17-47 / 39-17-70awiakompaniýanyň telefon belgilerine jaň etmek bilen tanşyp bilersiňiz.

Ýene-de okaň

Dünýäde ilkinji ýüzýän metjit Dubaýda açylar

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

13-nji Wan Sergisi

Ata Watan Eserleri