BIZNES

Türkmenistan «24-nji Triennale Milano» halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 2025-nji ýylyň 17-nji maýy ─ 16-njy noýabry aralygynda Italiýanyň Milan şäherinde geçiriljek «24-nji Triennale Milano» halkara sergisine gatnaşar. Bezeg sungaty we häzirki zaman binagärligi temasyny öz içine alýan bu halkara sergisiniň geçirilmegi Halkara sergiler býurosynyň 173-nji mejlisinde makullanyldy.

«24-nji Triennale Milano» halkara sergisine gyzyklanma bildirýän döwlet we hususy guramalaryna oňa gatnaşmaga mümkinçilik dörediler.

Ýene-de okaň

Pakistan TOPH taslamasyny durmuşa geçirmäge girişmäge taýýarlanýar

Hytaý 1-nji çärýekde 2,4 mlrd dollarlyk türkmen gazyny import etdi

«Balkan» zawody halkara şahadatnamalara mynasyp boldy

Türkmenistan Daşkentdäki “Innoprom. Merkezi Aziýa” halkara senagat sergisine gatnaşýar

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň Demir ýollary edarasy Türkmenistanyň demirýollarynyň elektrikleşdirmegine goşant goşar

Türkmenistan bilen Hindistan işewür hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy