DÜNÝÄ

Türkmenistan 13-nji “ClasicFest” festiwalyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy Mogoşaýa seýilgäh we köşk toplumynyň medeni merkezinde “Dünýäniň medeniýetleri” şygary bilen geçirilen 13-nji “ClasicFest” festiwalyna gatnaşdy. Her ýurt bu çärede milli sergisini gurady.

Baýramçylyk maksatnamasynyň çäginde açylyş dabarasy geçirildi we onda gurnaýjylar çykyş etdiler. Ilçi A.Annaýew öz çykyşynda Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň türkmen diliniň we edebiýatynyň ösüşine, türkmenleriň milli özboluşlylygyna we döwletliligine, şeýle hem ähliumumy ruhy gymmatlyklaryň hazynasyna goşan goşandyny belläp geçdi. Şeýle hem, Magtymguly Pyragynyň diňe bir Gündogaryň ýurtlarynda däl, eýsem tutuş dünýäde halkara we dostlukly gatnaşyklary ösdürmekdäki orny barada pikir alyşdylar.

Çäräniň dowamynda Magtymguly Fraginiň durmuşy we Rumyniýanyň milli telewideniýesi tarapyndan taýýarlanan Türkmenistan barada dokumental film görkezildi.

Ýurtlaryň medeni mirasyna bagyşlanan milli sergi myhmanlaryň ünsüni özüne çekdi. Türkmenistanyň ilçihanasynyň sergisinde myhmanlar ýurduň ykdysady üstünlikleri we medeni mirasynyň nyşany bilen tanyşdylar. Myhmanlara türkmen halylary, milli eşikler, adaty senetler we nagyşlar, türkmen senetçileri, kümüş şaý-sepler, saz gurallary we Türkmenistan hakda reňkli suratlary synladylar. Şeýle hem, çäräniň çäginde myhmanlar üçin Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň, Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslakhatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Magtymguly Pyragynyň dürli dillerde, şol sanda rumyn dilinde çap edilen kitaplarynyň sergisi guraldy.

Baýramyň aýdym-saz böleginde  türkmen tarapy tomaşaçylaryň öňünde milli aýdym-saz we halk döredijiligi bolan dutarda çykyş etdi we türkmen kuştdepdisiniň reňkli keşbini görkezdi.

Sergä Rumyniýanyň resmi guramalarynyň wekilleri we diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik işgärleri, Rumyniýanyň ýaşaýjylary, metbugat wekilleri, şeýle hem Rumyniýanyň ýokary okuw jaýlarynda  okaýan Türkmen talyplar gatnaşdy.

Ýene-de okaň

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Ženewada WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisi geçirilýär

Muttaki: TOPH taslamasy üçin ähli tagallalary ederis