TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitap rus we gruzin dillerinde çapdan çykdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygynyň öňüsyrasynda çapdan çykan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby diňe ýurdumyzda däl-de, eýsem, dünýäniň dürli dillerine terjime edilip daşary döwletlerde-de hem giň meşhurlyga eýe boldy.

Ine, ýakynda bolsa döwlet Baştutanymyzyň umumydünýä siwilizasiýasynyň ösmegine uly goşant goşan türkmen halkynyň baý ruhy hem-de taryhy-medeni mirasy hakynda gürrüň berýän eseri barada hoş habar gelip gowuşdy.

Täze neşir “ARETI” kompaniýasynyň ýardam etmeginde çap edildi hem-de Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna neşir edildi.

Mundan beýläk bu görnükli edebi şahsyýetler bilen russiýaly okyjylar hem tanşyp bilerler. Öwrediş hem-de terbiýe beriş ähmiýetine eýe bolan kitap, aýratyn-da, ýaşlar üçin uly ähmiýete eýe bolup, biziň geljegimize, halklarymyzy ýakynlaşdyrýan hoşniýetli arzuw-isleglerimize, baý medeni mirasymyzyň aýawly saklanylmagyna ýardam eder. Olar umumadamzat gymmatlygyna uly goşant goşdular.

 

Täze neşiriň çap edilmegi ýylsaýyn berkeýän türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň taryhynda möhüm waka bolup, Türkmenistanyň Baştutanyna bolan uly hormatyň, döwlet, syýasy, ylmy we medeni işlerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bitiren uly hyzmatlarynyň subutnamasy bolup durýar.

Ýokary çap ediş usulynda neşir edilen kitap dürli reňkli suratlar bilen bezelip, şol sanda resmi senenamalar bilen beýan edilip, okyjylaryň giň topary üçin niýetlenendir. Bu eser jemgyýetiň baýlygyna öwrülip, rus dilli ilat üçin uly ähmiýete eýe bolar.

Milli Liderimiziň rus dilinde çap edilen eseri — bu mizemez dostluk we özara düşünişmek, gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan ruhy-medeni gatnaşyklary berkitmäge we ösdürmäge bolan islegiň alamatydyr.

* * *

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gruzin dilinde çap edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň maslahatlar zalynda guraldy. Daşary işler ministrligi tarapyndan guralan çärä Gruziýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriň we habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Dabarada çykyş edenler milli Liderimiziň eseriniň ata-babalarymyzyň mirasyna aýawly garaýan türkmeniň ruhy gymmatlyklaryny gorap saklamaga we dünýä ýaýmaga ýardam etjekdigine ynamlaryny beýan etdiler.

Milli Liderimiziň eseriniň hytaý we ýapon dillerine terjime edilmegi, dünýä halklarynyň türkmeniň taryhyna, däp-dessurlaryna hem-de maddy däl baý mirasyna gyzyklanmasynyň artýandygyna şaýatlyk edýär. Kitabyň gruzin dilinde çap edilmegi munuň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Okyjylaryň türkmen halkynyň medeniýeti, onuň ruhy dünýäsi, filosofiýasy, özboluşly aýratynlygy, ahlak gymmatlyklary barada düşünjesiniň giňelmegine ajaýyp mümkinçilik bolup durýar. Bu bolsa iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň has-da berkidilmegine we ösdürilmegine hyzmat eder.

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

Ýene-de okaň

Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlady

Şu gün – Watan goragçylarynyň güni

Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby ady dakmak hakynda

Baş Redaktor

Teswirle