SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Türkmenhowaýollary» agentligi «Сargolux» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar

Ýakynda Lýuksemburg Beýik Gersoglygynyň «Cargolux» kompaniýasynyň wise-prezidenti Maksim Ştraus bilen  «Türkmenhowaýollary» agentliginin arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda «Cargolux» kompaniýasy tarapyndan «Türkmenhowaýollary» agentligi bilen uzak möhletli, özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak boýunça pikir alşyldy. Şeýle-de agentlik üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak maksady bilen, «Cargolux» kompaniýasynyň ýöriteleşdirilen okuw merkezlerinde ýörite okuwlary guramaklyk teklip edildi.

Ikitaraplaýyn gepleşikleriň barşynda «Cargolux» kompaniýasy ýerine ýetirýän gatnawlarynyň sanyny artdyrmagy meýilleşdirýändigini, şunda türkmen tarapy bilen degişli ugurda zerur çäreleri görmäge taýýardygyny mälim etdi.

Dünýäniň iri kompaniýalary bilen şeýle gepleşikleriň geçirilmegi Türkmenistanda raýat awiasiýasyny mundan beýläk hem ösdürmek boýunça degişli işleriň yzygiderli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Ýene-de okaň

Türkmen suratçy Türkiýedäki foto sammite gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Dünýäde ilkinji emeli intellekt hassahana açylýar

Aşgabat-Türkmenbaşy-Aşgabat: hepdede 16 uçar gatnawy ýerine ýetiriler

Ata Watan Eserleri

Aşgabat — Awaza ugry boýunça awtobus gatnawlarynyň petekleri onlaýn satuwa çykaryldy

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýat köpugurly hassahanasyna gemodializ enjamynyň ikisi sowgat berildi

1-nji iýundan Aşgabat bilen Awazanyň arasynda awtobus gatnawy ýola goýlar

Ata Watan Eserleri