TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

«Türkmenfilm» birleşigi täze multfilmini hödürleýär

Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi Halkara Bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 27 ýyllygy mynasybetli çagalar üçin täze 3D multfilmini taýýarlady. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda bellenilip geçilýär.

4 ýaşdan uly çagalara niýetlenen bu multiplikasion film «Mämmetjanyň başdan geçirmeleriniň» dowamydyr. Onuň beýan edilişine görä, Mämmetjan ýiten bir pökgüni tapýar we onuň eýesini tapjak bolup, dürli ýagdaýa düşýär… Nähili ýagdaýa düşýänini bolsa özüňiz görersiňiz.

– Multfilm Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 27 ýyllygy mynasybetli çagalar üçin ajaýyp sowgat bolar hem-de olaryň göwünlerine ýarar diýen umytda – diýip, multiplikasion filmiň režissýory Röwşen Welmiýew aýdýar.

Multfilme hazirki günler hem Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň saýtynda tomaşa edip bilersiňiz:  Baýram bosagasynda bolsa ol multfilm milli telewideniýe boýunça görkeziler.

Ýene-de okaň

­­­Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-5-nji fewral aralygy

Uzynlygy 70 metre barabar bolan tako tagamynyň rekordy

«Galkynyş» topary Monte-Karlodaky halkara festiwala çagyryldy

Ata Watan Eserleri

Teswirle