JEMGYÝET

«Türkmendemirbetonönümleri» 1-nji aprelde işini bes eder

Bu barada geçen hepdäniň şenbe güni «Türkmenistan» gazetinde çap edilen bildirişde aýdyldy.

Şol bildirişde hem görkezilişi ýaly, Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat we gur­lu­şyk önüm­çi­li­gi mi­nistr­li­gi­niň «Türk­men­de­mir­be­to­nö­nüm­le­ri» önüm­çi­lik bir­le­şi­gi Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligini döretmek hakyndaky Permanyna hem-de Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň meseleleri hakyndaky Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň buýrugy esasynda «Türkmendemirbetonönümleri» önümçilik birleşiginiň işini bes edip, Büzmeýin etrabyndaky «Demirbetonönümleri» zawodyna birikdirilmegi sebäpli, «Türkmendemirbetonönümleri» önümçilik birleşiginiň 2020-nji ýylyň 1-nji aprelinden ýapylýandygyny habar berýär.

Şeýle hem Aşgabat şäheriniň «Demirbetonkonstruksiýa» zawody Aşgabadyň Iri panelli jaý gurluşyk zawodyna birleşdirilip, Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Aşgabat şäheriniň «Demirbetonönümleri» kärhanasy diýlip atlandyrylýar.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy

Mazenderan welaýatynyň Türkmenistana eskporty artdy

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy