TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenabat-Moskwa gatnawy: 24-nji ýanwarda petekler satylýar

Ozal habar berşimiz ýaly, Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň gurnamagynda “S7” awiakompaniýasy nobatdaky ýörite uçar gatnawyny 2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda amala aşyrmagy göz öňünde tutýar.

Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda habar berlipdi. Russiýanyň ilçihanasynyň jemgyýetçilik toruna ýerleşdirilen täze maglumatda, 28-nji ýanwarda göz öňünde tutulan ýörite uçar gatnawy üçin 24-nji ýanwardan awiapetekler satylyp başlanýar.

Hususan-da, jemgyýetçilik torundaky habarnamada, 24-nji ýanwarda “S7” awiakompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki wekilhanasynyň kassalarynda sagat 11:00-dan başlap, Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça uçar gatnawyň awiapetekleri satylyp başlanýar.

24-nji ýanwarda

– talonly bilet satyn alýan adamlar;
– birikdirilen ulgam boýunça bilet satyn alýan adamlar;
– haýwanlary bolan ýolagçylar;
– bejergi maksady bilen syýahat edýän adamlar;
– biznes synpynda uçýan adamlar.

Beýleki kategoriýadaky ýolagçylar bolsa, awiapeteklerini 25-nji ýanwarda awiakompaniýasynyň wekilhanasynda sagat 10:00-dan satyn alyp bilerler.

2022-nji ýyl boýunça “S7” awiakompaniýasy Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň gurnamagynda ilkinji ýörite gatnawy 14-nji ýanwarda ýerine ýetiripdi. Üstümizdäki ýylyň 2-nji ýörite gatnawy 28-nji ýanwarda ýerine ýetirmek göz öňünde tutulýar.

 

4 Dilde gürleýän Sözlük: Makul Sözlük Rus dilinde

Türkiýede talyp haky bilen bilim : 2022

Ýene-de okaň

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik başlady

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Teswirle