TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkmen ýaşlary Astrahandaky foruma gatnaşýar

Türkmenistanly zehinli ýaşlaryň bir topary şu günler Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynda geçirilýän «SELIAS — 2020» maslahatyna gatnaşýar. Oňa biziň ildeşlerimizden başga-da, Gazagystandan we Russiýa Federasiýasynyň 50 oblastyndan gelen ýaşlar wekilçilik edýärler.

Umuman, 1-nji oktýabra çenli dowam etjek halkara maslahata ýaşlaryň 400-den gowragy gatnaşýar. Olar üçin bu ýerde okuw sapaklarynyň üçüsi hem-de döredijilik we taslama bäsleşigi guralýar.

Halkara ýaşlar maslahatynyň açylyş dabarasyna Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin hem gatnaşdy. Ol açylyş dabarasynda eden gutlag çykyşynda: «Bu maslahat her ýyl işjeň we zehinli ýaşlara öz pikir-garaýyşlaryny beýan etmek üçin örän oňat meýdança. Onuň çägindäki bäsleşikleriň ýeňijileri 1 million 500 müň rubl möçberindäki baýrak gaznasyndan paýyny alarlar» diýip, gatnaşyjylary höweslendirdi.

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle