TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmen wekiliýeti BSG-niň Baş direktory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahimberdi Jepbarowyň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti bilen Bütindünýä Söwda Guramasynyň Baş direktory doktor Ngozi Okonjo-Iwealanyň we BSG-niň baş direktorynyň orunbasary jenap Sýançen Çžanyň arasynda gepleşikler geçirildi.

Duşuşyklaryň dowamynda türkmen tarapy ýurdumyzyň Bütindünýä Söwda Guramasyna goşulmagy bilen bagly hereketlere girişmek ugrunda Türkmenistanyň Hökümetiniň agza döwletler we beýleki gyzyklanma bildirýän taraplar bilen işleşmäge taýýardygyny belledi hem-de Türkmenistanyň Hökümetiniň BSG-niň doly hukukly agzasy bolmaga berk ygrarly bolup durýandygyny tassyklady.

Türkmenistanyň bu iri we abraýly halkara guramasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigi barada bellenildi
hem-de onuň ýurduň durnukly ykdysady ösüşine mundan beýläk-de kuwwatly goşant goşjakdygyna ynam bildirildi.

BSG-niň baş direktory Türkmenistanyň Hökümetiniň görkezýän tagallalaryna ýokary baha berilýändigini Türkmenistanyň ykdysady strategiýasyna oňyn garalýandygyny nygtady.

Taraplar Türkmenistan bilen Bütindünýä Söwda Guramasynyň arasyndaky özarahereketleriň meýilnamalarynyň çäklerinde alnyp barylýan işlerde ösüş gazanyljakdygyna ynam bildirdiler.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle