SPORT

Türkmen türgenleri Özbegistandaky çempionata gatnaşar

Şu ýylyň 23-25-nji sentýabrynda Özbegistanyň Samarkant şäherinde Merkezi Aziýanyň ýeňil atletika boýunça açyk çempionaty geçirilýär. Oňa sebitiň iň güýçli ýeňil atletikaçylary ýygnanar.

Ýaryşa gatnaşjak türgenleriň deslapky sanawy çap edildi. Bu maglumata görä, Türkmenistanyň türgenleriniň hem bu ýaryşa gtanaşmagy göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň ýygyndysy 13 türgenden 2 tälimçiden we 1 eminden ybarat.

100 metr aralyga ylgamakda Tükrmenistandan birnäçe türgen, şeýle hem 4х400 garyşyk estafeta ýaryşlarynda türkmen türgenleri medally orunlar üçin bäsleşerler.

 

Ýene-de okaň

Messiniň rekordy, Argentinanyň ynamly ýeňşi

Germaniýadan soňra Ispaniýa 1/8 finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Gurban Berdiýewe «Dagystan Respublikasynyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly at berildi

Kopa Amerika başlaýar: Messi meýdança çykýar

Germaniýa ilkinji bolup, 1/8 finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Ronaldonyň we Portugaliýanyň täze rekordlary