TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Türkmen teatrlarynda görkeziljek oýunlar

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry täze teatr möwsümini Täçmyrat Repbimowyň pýesasy esasynda režisýor Bilbil Mämmedowyň goýan «Lukman gelinlik» sazly komediýasy bilen açýar. Spektakl lukman diplomyny alyp, dogduk obasyna gaýdyp gelen, ýakyn wagtda toýy bolmaly Jennet atly gyz barada söhbet açýar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda bellenilip geçilýär.

02.09.2022 «Lukman gelinlik» spektakly sagat 19:00-da başlanşýar.

03.09.2022 «Gyzyl alma» spektaklynyň başlanşýan wagty sagat 19:00.

04.09.2022 «Amanat giýew» spektaklynyň başlanşýan wagty sagat 19:00.

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry tomaşaçylara aşakdaky spektakllara tomaşa etmäge çagyrýar:

03.09.2022 «Gülki agşamy» – başlanşýan wagty 19:00.

04.09.2022 «Saňa ýalan, maňa çyn» – başlanşýan wagty 19:00.

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry tomaşaçylary şu spektakllara çagyrýar:

03.09.2022: «Körpe gelin» – başlanşýan wagty sagat 19:00.

04.09.2022: «Bir ojakda iki dünýa» – başlanşýan wagty sagat 19:00.

Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda şu spektakllar görkezilýär:

02.09.2022: «Amanat giýew»– başlanýan wagty sagat 19:00.

03.09.2022: «Üç jojuk we çal möjek» – başlanýan wagty sagat 12:00.

03.09.2022: «Ene ýüregi» – başlanýan wagty sagat 19:00.

04.09.2022: «Ädikli pişik» – başlanýan wagty sagat 11:00, 13:00.

04.09.2022: «Keramatly we günäli» – başlanýan wagty sagat 19:00.

«Ene ýüregi» spektaklynyň esas edilip Gahryman Arkadagymyzyň «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» edebi eseri alyndy. Pýesanyň baş gahrymanlary –dürli durmuş pursatlaryna gabat gelýän ýaşlar. Olar hat-da ulalsalar-da, ene söýgüsine we onuň parasatly maslahatlaryna mätäçdigini hemişe duýýarlar.

 Türkmen döwlet gurjak teatry körpeleri şu spektakllara çagyrýar:

02.09.2022: «Altyn balyk» – başlanýan wagty sagat 17:00.

02.09.2022: «Ýartygulak»– başlanýan wagty sagat 19:00.

03.09.2022: «Çagalyk älemgoşary» – başlanýan wagty sagat 12:00.

03.09.2022: «Ýartygulak» – başlanýan wagty sagat 19:00.

04.09.2022: «Külbejik» – başlanşýan wagty sagat 12:00, 17:00.

04.09.2022: «Arşin mal alan» – başlanýan wagty sagat 19:00.

Ýene-de okaň

«Türkmenfilm» birleşigi täze kinolaryny hödürleýär

Uly çille

Aşgabadyň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi

Teswirle