BILIM

Türkmen talyplarynyň paýtagtymyza gelmegi guralar

Dünýädäki we sebitdäki oňaýsyz epidemiologik ýagdaý sebäpli Türkmenistanyň Bilim ministrligi 15-23-nji noýabr aralygynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň welaýatlarda iş tejribeligini geçýän 4-nji, 5-nji we 6-njy ýyl talyplaryň Aşgabada getirilmegi guralar. Bu barada “orient.tm” internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Talyplayrň okuw ýerlerine getirilmegi üçin uçarlaryň, otlularyň hem-de awtobuslaryň hyzmatyndna peýdalanylar. Munuň üçin “Türkmenhowaýollary”, “Türkmendemirýollary” hem-de “Türkmenawtoulaglary” agentligine talyplaryň sanawy berler we bu agentlikler ýerlerde talyplar üçin bilet kassalarynyň işini ýola goýar.

Mälim bolşy ýaly. Türkmenistanda dünýädäki we sebitdäki oňaýsyz epidemiologik ýagdaý sebäpli käbir çäklendirmeler dowam edýär.

Ozal habar berişimiz ýaly, otly we şäherara awtobus gatnawlarynyň hereketi 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli duruzyldy. Halkara howa gatnawlary hem degişli döwre çenli ýatyryldy. Ýurdumyzyň hökümeti tarapyndan daşary ýurtlarda bolýan raýatlarymyzy ýurdumyza getirmek işleri talabalaýyk derejede ýola goýuldy.

Internete birikmezden (offline ) habarlary okamak: Saýlamak mümkinçiligi

Applikasiýamyz offline işleýär we Siz internete birikmedik wagtyňyz hem Ata Watan habarlaryny okap bilersiňiz! Şeýle hem  islän habaryňyz boýunça Size hususy bildiriş gelmegini sazlap bilersiňiz!  Siz “sada görnüşi” saýlap WIFI ulgamyna birikmedik wagtyňyz mobil internetiňizi tygşytlap bilersiňiz! Ine biziň täze applikasiýamyzyň esasy aýratynlyklarynyň käbirleri!

Applikasiýamyzy indirip alyň

Siz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com    saýtynyň  täzelenen applikasiýasyny  öz mobil telefonyňyza indirip almak isleseňiz şu ýere basyň!  Applikasiýany ýüklemek üçin şeýle hem  Google Play-dan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp gözleg edip bilersiňiz!  Aşakdaky suratyň üstüne basmak bilen Applikasiýany ýüklemek mümkin! Applikasiýamyzy indiriň we aşakda sanaýan aýratynlyklarymyzy halajakdyňyza ynanýarys!

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

 

 

Ýene-de okaň

«FLEX» maksatnamasynyň başlajak senesi mälim edildi

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetinde türkmen dili okadylyp başlanyldy

Türkiýäniň halkara abraýly uniwersitetleri 2024: Iki ýylda 50 göterim artyş

Baş Redaktor

Dünýäniň iň abraýly uniwersitetleri belli boldy: THE World University Rankings 2024

Baş Redaktor

Türkmenistandan 9 ýokary okuw mekdebi halkara sanawa “habarçy” derejesi bilen girdi

Baş Redaktor

Amerikanyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri yglan edildi : iň gowy 30 uniwersitet

Baş Redaktor