TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

«Türkmen Sähra – 2020» maglumat portaly açyldy

Türkmenistanyň bitaraplyk derejesini gazanmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp döredilen «www.neutrality.gov.tm» döwlet websaýtynyň giňişliginde «Türkmen Sähra – 2020» maglumat portalynyň açylandygyny bellemek zerurdyr.

Bu özboluşly maglumat çeşmesi 3D formatynda Türkmenistan awtomobil ulagy ulgamynda gazananlaryny aýdyň şöhlelendirýän habarlaryň giň toplumyny beýan edýändir.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan milli ulag pudagynyň ösdürilmegi we onuň sebit hem-de halkara ulag ulgamyna integrirlenmegi babatynda ähmiýetli işleri durmuşa geçirdi.

Bu ugurda mazmuna baý «Türkmen Sähra – 2020» onlaýn-serişdesiniň döwletiň uzakmöhletleýin ulag syýasatynyň aýratynlyklaryny hemmataraplaýyn şöhlelendirýändigini bellemek wajypdyr.

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan täze multimodal ulag geçelgesini döretmegi meýilleşdirýär

“Forbes”: Ilon Mask birinjiligini ýitirdi

Türkiýe: Türkmenistandaky üçtaraplaýyn sammit energiýa geçelgesi üçin möhüm

Teswirle