BIZNES

Türkmen-rus biznes-forumy çagyrýar

Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasy 20-nji oktýabrda onlaýn görnüşinde “Täze çagyryşlar we hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri” atly türkmen-rus biznes forumyň boljakdygyny habar berýär.

Baş maksady Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň işewür toparlarynyň arasyndaky işbirligi ösdürmek we berkitmek bolan bu çäre indi sekizinji gezek geçirilýär. Senagat önümçiligi, oba hojalygy, logistika, syýahatçylyk, sanly tehnologiýalary ösdürmek pudaklarynda türkmen we rus şereketleriniň arasynda has ysnyşykly arabaglanyşygy ýola goýmak öňde duran forumyň ileri tutýan wezipeleriniň käbirleridir.

Foruma gatnaşmaga ýerli iş adamlary we telekeçiler çagyrylýarlar. Munuň üçin ccitm.int@gmai.com elektron poçta boýunça degişli isleg hatyny ibermelidir.

Goşmaça maglumat almak üçin, şu telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz: +99312 398895, +99312 398897.

Buker baýragynyň gysga sanawy yglan edildi

 

Ýene-de okaň

Özbegistan 10 milliard dollarlyk “akylly” şäher gurar

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar